Financiering

SolidBriQ financiert in nagenoeg geheel Nederland, met uitzondering van de kern van het Aardbevingsgebied in Groningen. Via de rekentool kun je snel zien in welke postcodes van het Aardbevingsgebied wij wel verstrekker en hoeveel wij daar verstrekken.

Nee, SolidBriQ financiert alleen in Nederland. Ook financieren wij niet in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Zodra een nieuwbouwwoning is opgeleverd, kan een verhuurhypotheek bij SolidBriQ worden aangevraagd. Als de nieuwbouwwoning nog niet is opgeleverd kan deze worden gefinancierd mits de resterende bouw niet meer dan 6 maanden bedraagt. Lees hier meer over nieuwbouwwoningen

Nee, SolidBriQ financiert geen panden die zijn bezwaard met het recht van vruchtgebruik.


Niet gecategoriseerd

De SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:

 • Een belegger in Box III met 3 of meer panden die voor het eerst bij SolidbriQ wil financieren.
 • Een B.V. die een pand wil aankopen als vastgoedbelegging.
 • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en die voornemens is 1 of meerdere nieuwe pand(en) te kopen en beschikt over het vermogen om dat te doen.
 • Een persoon die zijn bedrijf heeft verkocht, beschikt over voldoende liquide middelen om te gaan beleggen in onroerend goed en nu zijn eerste  panden gaat aankopen en wil financieren.

Als een woning nog niet verhuurd is, dan is dit geen probleem tijdens de aanvraag. De woning dient wel binnen 3 maanden na de passeerdatum te worden verhuurd. Tenzij er sprake is van een verbouwing; dan dient de woning binnen 3 maanden nadat de verbouwing is afgerond, te zijn verhuurd. Zodra de woning is verhuurd, ontvangen wij graag de getekende huurovereenkomst met de bijbehorende bijlagen van je.

Eenvoudige administratieve wijzigingen zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het wijzigen van de incassorekening regel je eenvoudig zelf via het SolidBriQ klantportaal. Ben je de toegang tot je klantportaal kwijt, stuur dan een mail naar beheer@solidbriq.nl.

Nee, SolidBriQ kijkt niet naar inkomen uit dienstverband. De huurinkomsten moeten de volledige lasten van de hypotheek kunnen dragen. Wel vragen wij bij nieuwe klanten altijd een aangifte IB op. Dit doen we om de professionaliteit van de aanvrager te bepalen.

Een huurmutatie mag per e-mail aan ons worden doorgeven via beheer@solidbriq.nl. Graag ontvangen wij een kopie van de nieuwe huurovereenkomst, inclusief bijlagen. Indien je een kopie paspoort van een huurder meestuurt, dan willen wij deze alleen ontvangen als deze geanonimiseerd is (geen BSN-Nummer, geen Pasfoto). Dit doen we om de persoonsgegevens van uw huurders te beschermen.

Een taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte

SolidBriQ financiert maximaal 85% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat of de getaxeerde leegwaarde. Welk percentage we hanteren is afhankelijk van de kwaliteit van het onderpand. Deze wordt o.a. bepaald door de courantheid en de duurzaamheid (energielabel) van het onderpand en de kansrijkheid van de regio. Ook de huurinkomsten afgezet tegen de hypotheeklasten spelen een rol bij het bepalen van de maximale verstrekking. Via de rekentool kan snel en eenvoudig een indicatie van de maximale hypotheek worden verkregen. 

Wanneer je een financiering hebt op meerdere onderpanden en je verkoopt één of meerdere onderpanden, dan bepaalt SolidBriQ van geval tot geval welk bedrag op de hypotheek afgelost moet worden. Dit is afhankelijk van de LTV op de resterende portefeuille. Via de notaris kan worden verzocht om een gedeeltelijk royement op de lening. Let op: aan het verlenen van een zogenaamd deelroyement zijn kosten verbonden.

Wanneer je een financiering hebt op meerdere onderpanden en je verkoopt één of meerdere onderpanden, dan bepaalt SolidBriQ van geval tot geval welk bedrag op de hypotheek afgelost moet worden. Dit is afhankelijk van de LTV op de resterende portefeuille. Via de notaris kan worden verzocht om een gedeeltelijk royement op de lening. Let op: aan het verlenen van een zogenaamd deelroyement zijn kosten verbonden.

Wil je een wijziging aanbrengen aan de hypotheek zelf? Bijvoorbeeld een leningnemer doorhalen op de hypotheek? Of het hypotheekbedrag verhogen?
Dan regel je dat via je adviseur. Die zal beoordelen of de wijziging mogelijk is en zal de aanvraag voor de wijziging bij ons indienen. Heb je geen adviseur? of weet je niet of een wijziging wel via een adviseur moet lopen?
Dan kun je ook even contact met ons opnemen op 085-820 00 02 of via mail op beheer@solidbriq.nl.

In de basis staan wij BKR coderingen niet toe. SolidBriQ controleert elke aanvrager en borgsteller bij BKR.

Onderhuur door natuurlijke personen is niet toegestaan. Onderhuur via bedrijven is wel toegestaan mits dit van tevoren duidelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan verhuur via een verhuurbemiddelingsbureau of verhuur aan een zorginstelling die kamers onderverhuurt aan bewoners/huurders van de zorginstelling.

Boetevrij aflossen is mogelijk tot 10% van de hoofdsom per kalenderjaar. Indien een klant komt te overlijden en als gevolg daarvan meer wordt afgelost, is er ook geen boete van toepassing. Ook aan het einde van de rentevaste periode of tussentijds indien de marktrente van het vergelijkingstarief hoger is dan de rente van de hypotheek, kun je zelfs tot 100% boetevrij aflossen. De enige uitzondering hierop is gedurende de eerste drie jaar van de hypotheek. Dan is er sprake van een anti-speculatie boete. Die is bedoelt om oneigenlijk gebruik van de SolidBriQ verhuurhypotheek tegen te gaan. Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik is de aankoop van een onderpand met als doelstelling deze binnen een korte termijn weer door te verkopen.

Wij adviseren niet. Daarom verlopen financieringsaanvragen via deskundige adviseurs die bij SolidBriQ zijn aangesloten. Klik hier om een adviseur te zoeken met wie SolidBriQ samenwerkt.

Ja, dat is mogelijk. De SolidBriQ verhuurhypotheek is ook geschikt voor sociale huurwoningen. In het taxatierapport zal bij de waardering van de woning rekening gehouden moeten worden met de huur die gebaseerd is op het woningwaarderingsstelsel; de zogenaamde ‘puntenhuur’.

Het is niet mogelijk een financiering aan te vragen als je in het buitenland woont, met uitzondering van België. Indien de aanvrager een in Nederland gevestigde onderneming is, is het onder voorwaarden wel toegestaan dat de eigenaren/ aandeelhouders in het buitenland woonachtig zijn.

Ja, wij financieren eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Maatschappen, CV’s, en Stichtingen zijn onder voorwaarden ook toegestaan. NV’s, Verenigingen en Cooporaties financieren wij in principe niet. Bij de rechtsvormen die wij wel financieren staan de eigenaren / aandeelhouders altijd persoonlijk borg. De doelomschrijving in de KVK en in de statuten moet investeren in en exploiteren van vastgoed toestaan.

Ja, tussentijds verhogen kan onder voorwaarden. Dit kan door een opname te doen onder de bestaande hypothecaire inschrijving als:

 • je vooraf een hogere inschrijving hebt gedaan en er sprake is van extra financieringsruimte doordat er ten tijde van het aangaan van de hypotheek geen sprake was van een maximale financiering en/of de marktwaarde van het onderpand is gestegen, of
 • je tussentijds hebt afgelost op de hypotheek.

De totale verstrekking na de opname onder verhoogde inschrijving kan nooit meer dan 80% LTV bedragen.

Ja, dat is mogelijk, gemaximeerd op 10 personen, bedrijven, eigenaren en aandeelhouders.

Bij SolidBriQ kun je met maximaal 10 verschillende personen, bedrijven, eigenaren of aandeelhouders een hypotheek aanvragen.

Nee, SolidBriQ staat geen tweede recht van hypotheek achter haar eerste hypotheekrecht toe. Als je een hypotheek bij ons aanvraagt op een onderpand dat reeds belast is met een recht van eerste hypotheek dan dient deze eerst afgelost te worden alvorens wij een hypotheek vestigen. Het is wel mogelijk om de hypotheek bij SolidBriQ te verhogen als je een verhoogde inschrijving hebt genomen bij de notaris. 

Nee, SolidBriQ verstrekt geen bankgaranties. Maar voor klanten met een totaal bedrag aan hypotheken van meer dan € 750.000 bij SolidBriQ is wel de SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit beschikbaar.

 • Aankoop van één of meerdere bestaande onderpanden bestemd voor de commerciële verhuur,
 • Herfinanciering van verhuurde onderpanden,
 • Verbouwing/renovatie van verhuurde onderpanden,
 • Vrijmaken van liquiditeiten, dat weer aangewend wordt voor zakelijke doeleinden, of
 • Een combinatie van bovenstaande situaties.

Wanneer het totaal bedrag aan hypotheken bij SolidBriQ meer dan € 750.000 bedraagt, krijg je als klant automatisch toegang tot het SolidBriQ loyaliteitsprogramma.

Een taxatierapport is een document waarin een door SolidBriQ erkende taxateur de waarde van het onderpand vaststelt volgens door SolidBriQ voorgeschreven taxatierichtlijnen.

Het onderpand mag onder bepaalde voorwaarden en uitsluitend bij de UniQ hypotheek een Combinatiepand zijn, waarbij de functie deels residentieel is en deels commercieel. Dit mag, voor de volledige inzet van de maximale LTV, indien het residentiële deel minimaal 2/3de van de Marktwaarde van het totale onderpand
vertegenwoordigt.

Als er een betalingsachterstand ontstaat dan wordt jouw dossier door een andere afdeling in behandeling genomen. Deze afdeling heet de Bijzonder Beheer afdeling. Als je verwacht dat je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen in overleg met jou kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Worden er kosten in rekening gebracht bij een betalingsachterstand?
Ja, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, kan SolidBriQ de volgende kosten in rekening brengen:

 • vast bedrag van EUR 40,00, vermeerderd met
 • vergoeding voor gemaakte achterstandskosten zoals juridische en incassokosten, vermeerderd met
 • de wettelijke rente voor te late betalingen over het te laat betaalde bedrag

Indien de looptijd van de hypotheek is verstreken en er is nog sprake van een openstaand saldo, dan geldt dat de hiervoor vermelde kosten worden vermeerderd met het actuele hypotheekrentetarief voor een 1-jarige rentevaste periode over het uitstaande saldo.

 • 6 maanden bij renovatie en zelfbouw (nieuwbouw)
 • 12 maanden bij transformatie
 • 18 maanden bij projectbouw (nieuwbouw)

Verlenging looptijd bouwdepot alleen mogelijk bij transformatie en projectbouw (nieuwbouw). Neem contact met ons op voor meer informatie.

Renovatie en zelfbouw (nieuwbouw): EUR 500.000
Transformatie en projectbouw (nieuwbouw): EUR 1.000.000

EUR 10.000

SolidBriQ hecht veel waarde aan een goede relatie met haar klanten.  Speciaal voor loyale klanten die meerdere onderpanden bij ons financieren heeft SolidBriQ het loyaliteitsprogramma ontwikkeld.

Je kunt bij SolidBriQ standaard tot 75% LTV aflossingsvrij lenen. Alles boven de 75% LTV moet lineair of annuïtair worden afgelost in 12 jaar. In bepaalde situaties is het ook toegestaan om in de eerste rentevaste periode tot 80% aflossingsvrij te lenen.

Door het hoge aflossingsvrije percentage en lage aflossingsverplichting creëer je meer vrije cashflow voor een volgende aankoop. Natuurlijk mag meer aflossen ook.

Je kunt bij SolidBriQ standaard tot 75% LTV aflossingsvrij lenen. Alles boven de 75% LTV moet lineair of annuïtair worden afgelost in 12 jaar. In bepaalde situaties is het ook toegestaan om in de eerste rentevaste periode tot 80% aflossingsvrij te lenen.

Door het hoge aflossingsvrije percentage en lage aflossingsverplichting creëer je meer vrije cashflow voor een volgende aankoop. Natuurlijk mag meer aflossen ook.

In de volgende gevallen brengt SolidBriQ een administratie vergoeding in rekening:

 • Wijzigen hypotheekvorm – €350
 • Wijzigen looptijd – €350
 • Wijzigen rente tijdens een rentevaste periode – €350 + boete bij lagere marktwaarde o.b.v. contante waardeberekening
 • Wijzigen zekerheden hypotheek – €350
 • Ontslag of bijzetten hoofdelijke aansprakelijkheid – €350 per ontslag of bijzetting
 • Verhuizen of doorgeven hypotheek – €350
 • Royement hypotheek – €150
 • Vergoeding bij vervroegde aflossing – mogelijk boete volgens contante waarde methode + anti-speculatie boete in eerste 3 jaar
 • Portfolio Groeifaciliteit – 0,25% handelingskosten over bedrag faciliteit (min. €750) + 0,25% bereidstellingsprovisie eenmalig over bedrag faciliteit

Het loyaliteitsprogramma kent de volgende voordelen voor jou als klant:

 • Een extra rentekorting van 0,05% over alle hypotheken met een vaste rente die je bij SolidBriQ hebt. Over rente met een variabele rente wordt geen korting gegeven.
 • Toegang tot de SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit

De huurwaarde uit het Taxatierapport wordt gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag

SolidBriQ financiert verhuurde woningen en appartementen in nagenoeg heel Nederland. Hoeveel we financieren kan wel afhankelijk zijn van de locatie en situatie. Onder bepaalde voorwaarden is kamerverhuur, verhuur aan arbeidsmigranten, combinatiepanden waarbij een deel wordt verhuurd als bijvoorbeeld winkel of short-stay verhuur toegestaan. Raadpleeg je adviseur voor meer informatie.

 • Onderpanden waarbij het eigen gebruik meer dan 50% van het onderpand betreft
 • Panden die worden gebruikt voor de exploitatie van coffeeshops, growshops, smartshops, prostitutie, en/of erotische massages. Ook onderpanden die direct grenzen aan voornoemde onderpanden zijn niet toegestaan
 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft
 • (Woon)boerderijen
 • Garages/parkeervoorzieningen/bergingen die niet dienstbaar zijn aan de woning
 • Waterwoningen
 • Onderpanden verhuurd aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt het Onderpand onderverhuren, die geen keurmerk hebben van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) of niet zijn aangesloten bij Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
 • Stacaravans, woonwagens en woonboten
 • Woningcombinaties met Gok bestemming/gebruik
 • Panden waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt
 • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud
 • Een pand gelegen op vervuilde grond
 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt
 • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten
 • Panden met een bezwarend kettingbeding
 • Panden met een koopconstructie (kopen onder voorwaarden) waarbij er sprake is van: een periodieke verplichting die uit deze constructie voortvloeit, een uitgestelde betaling op de koopsom doordat een verkregen korting bij verkoop sowieso moet worden afgedragen, en/of een partiële afdracht over de waardeontwikkeling gecombineerd met een vaste terugbetaling van de korting
 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik
 • Panden bezwaard met recht van opstal (erfpacht is wel toegestaan mits aan voorwaarden wordt voldaan)
 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden
 • Panden met Lidmaatschapsrecht (Coöperatieve Flatexploitatie Vereniging)
 • Panden met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.

 • Eerste recht van hypotheek op de onderpand(en)
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle aanvragers, eigenaren en aandeelhouders
 • Verpanding van de huurpenningen en huurvorderingen

In de basis geeft de klant de opdracht en draagt de kosten