Extra vragen

De SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:

 • Een belegger in Box III met 3 of meer panden die voor het eerst bij SolidbriQ wil financieren.
 • Een B.V. die een pand wil aankopen als vastgoedbelegging.
 • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en die voornemens is 1 of meerdere nieuwe pand(en) te kopen en beschikt over het vermogen om dat te doen.
 • Een persoon die zijn bedrijf heeft verkocht, beschikt over voldoende liquide middelen om te gaan beleggen in onroerend goed en nu zijn eerste  panden gaat aankopen en wil financieren.

SolidBriQ financiert in nagenoeg geheel Nederland, met uitzondering van de kern van het Aardbevingsgebied in Groningen. Via de rekentool kun je snel zien in welke postcodes van het Aardbevingsgebied wij wel verstrekker en hoeveel wij daar verstrekken.

Een taxatierapport van een verhuurde woning (BTL) mag maximaal 6 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.
Een taxarapport van commercieel (CRE) verhuurd vastgoed mag maximaal 3 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.

SolidBriQ financiert maximaal 85% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat of de getaxeerde leegwaarde. Welk percentage we hanteren is afhankelijk van de kwaliteit van het onderpand. Deze wordt o.a. bepaald door de courantheid en de duurzaamheid (energielabel) van het onderpand en de kansrijkheid van de regio. Ook de huurinkomsten afgezet tegen de hypotheeklasten spelen een rol bij het bepalen van de maximale verstrekking. Via de rekentool kan snel en eenvoudig een indicatie van de maximale hypotheek worden verkregen. 

Nee, een aanbetaling kan niet worden gedeclareerd. Alleen gerealiseerde verbouwingen kunnen worden gedeclareerd.

Wij adviseren niet. Daarom verlopen financieringsaanvragen via deskundige adviseurs die bij SolidBriQ zijn aangesloten. Klik hier om een adviseur te zoeken met wie SolidBriQ samenwerkt.

Ja, dat mag zolang het maar onderdeel uitmaakt van het complex en het woongedeelte direct aan het commerciële deel grenst.

Soms kan het wel eens voorkomen dat wij een beslissing nemen over jouw aanvraag, waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat wij besluiten uw aanvraag af te wijzen. Of omdat wij een gewijzigd voorstel doen ten opzichte van wat je hebt aangevraagd. Als wij afwijken van hetgeen is aangevraagd, zullen wij onze beslissing altijd toelichten naar jouw adviseur. Via diezelfde adviseur kun je ons ook jouw motivatie laten weten waarom je het niet eens bent met onze beslissing. Met die motivatie kunnen wij onze eerder genomen beslissing heroverwegen.

Een taxatierapport is een document waarin een door SolidBriQ erkende taxateur de waarde van het onderpand vaststelt volgens door SolidBriQ voorgeschreven taxatierichtlijnen.

De jaaropgave 2023 publiceren wij uiterlijk 1 maart in het klantportaal. Wij informeren je zodra de jaaropgave is gepubliceerd.

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Zij beheren de registers van bedrijven die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen> Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de normen. Bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een SNF certificaat behalen. Dan dienen zij wel te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Elk jaar zal SNF de huisvestingslocaties van de bedrijven die zich hebben aangemeld, controleren. Meer informatie vind je terug op:  https://www.normeringflexwonen.nl/

Renovatie: EUR 500.000
Transformatie: EUR 1.000.000

EUR 10.000

Bij SolidBriQ bieden wij momenteel 3 verschillende hypotheekproducten aan, te weten de BasiQ hypotheek, de UniQ hypotheek en de ClassiQ hypotheek. Alle 3 worden ze gekenmerkt door dezelfde aantrekkelijke flexibele financieringsvoorwaarden. Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze 3 verschillende hypotheken, lees je hieronder.

Actie: Tijdelijk (tot na de zomer) bieden wij voor nieuwe aanvragen van onze UniQ hypotheek hetzelfde rentetarief aan als van de BasiQ hypotheek. In de praktijk betekent dat een korting van maar liefst 0,20% per jaar.

BasiQ

 • Speciaal voor: eenvoudige vastgoedfinancieringen van woningen met standaard (verhuur)situaties 
 • Scherpe rente
 • Geen afwijkingen
 • Snel duidelijkheid 

UniQ

 • Speciaal voor: complexere vastgoedfinancieringen van combinatiepanden en woningen met afwijkende verhuursituaties zoals kamerverhuur, short-stay en arbeidsmigrantenhuisvesting
 • Ruime acceptatievoorwaarden
 • Altijd financiering op maat 

ClassiQ

 • Speciaal voor: vastgoedbeleggers die woningen of combinatiepanden kopen, opknappen en doorverkopen of uitponden.
 • Geen anti-speculatiebeding
 • Geen assessmentkosten
 • Afsluitkosten van 0,4%
 • Exit-fee van 1,0%

Nadat je hypotheek bij de notaris is gepasseerd, ontvang je van ons inlogcodes voor je klantportaal. Hierop kan je details van je hypotheek terugzien, zoals de actuele hoofdsom, het volgende termijnbedrag of de rente. Ook kun je hier wijzigingen van jouw situatie doorgeven, bijvoorbeeld een adreswijziging.

De eenmalige kosten van het bouwdepot bij een renovatie / verbouwing bedragen € 500.

Totdat de verbouwing gereed is en het onderpand is verhuurd, wordt er een opslag op de hypotheekrente gerekend. Die kan tussen 1,00% en 1,50% variëren, afhankelijk van het risico en de duur. Voor iedere fysieke inspectie wordt € 500 in rekening gebracht. De eenmalige kosten van het bouwdepot bij een transformatie bedragen € 750.

SolidBriQ financiert verhuurde woningen en appartementen in nagenoeg heel Nederland. Hoeveel we financieren kan wel afhankelijk zijn van de locatie en situatie. Onder bepaalde voorwaarden is kamerverhuur, verhuur aan arbeidsmigranten, combinatiepanden waarbij een deel wordt verhuurd als bijvoorbeeld winkel of short-stay verhuur toegestaan. Raadpleeg je adviseur voor meer informatie.

 • Onderpanden waarbij het eigen gebruik meer dan 50% van het onderpand betreft
 • Panden die worden gebruikt voor de exploitatie van coffeeshops, growshops, smartshops, prostitutie, en/of erotische massages. Ook onderpanden die direct grenzen aan voornoemde onderpanden zijn niet toegestaan
 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft
 • (Woon)boerderijen
 • Garages/parkeervoorzieningen/bergingen die niet dienstbaar zijn aan de woning
 • Waterwoningen
 • Onderpanden verhuurd aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt het Onderpand onderverhuren, die geen keurmerk hebben van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) of niet zijn aangesloten bij Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
 • Stacaravans, woonwagens en woonboten
 • Woningcombinaties met Gok bestemming/gebruik
 • Panden waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt
 • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud
 • Een pand gelegen op vervuilde grond
 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt
 • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten
 • Panden met een bezwarend kettingbeding
 • Panden met een koopconstructie (kopen onder voorwaarden) waarbij er sprake is van: een periodieke verplichting die uit deze constructie voortvloeit, een uitgestelde betaling op de koopsom doordat een verkregen korting bij verkoop sowieso moet worden afgedragen, en/of een partiële afdracht over de waardeontwikkeling gecombineerd met een vaste terugbetaling van de korting
 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik
 • Panden bezwaard met recht van opstal (erfpacht is wel toegestaan mits aan voorwaarden wordt voldaan)
 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden
 • Panden met Lidmaatschapsrecht (Coöperatieve Flatexploitatie Vereniging)
 • Panden met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Onderpanden bestemd voor verhuur aan een zorginstelling die kamers onderverhuurt aan bewoners/huurders van die zorginstelling

Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.

 • Eerste recht van hypotheek op de onderpand(en)
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle aanvragers, eigenaren en aandeelhouders
 • Verpanding van de huurpenningen en huurvorderingen

In de basis geeft de klant de opdracht en draagt de kosten


Vragen over adviseurs

Nee, een hypotheek aanvragen kan alleen via adviseurs waar wij mee samenwerken. Zij kunnen jou goed adviseren in wat het beste bij jouw situatie past.  De adviseurs waar wij het meest mee samenwerken, kun je terugvinden op onze “Zoek adviseur pagina”.

Het kan zijn dat jouw adviseur wel een samenwerking heeft met SolidBriQ, maar nog niet zo intensief. Hij/zij staat dan niet vermeld op onze “Zoek adviseur pagina”, maar je kunt je hypotheek bij SolidBriQ dan gewoon via jouw adviseur regelen. Heeft je adviseur nog geen samenwerking? Vraag dan aan jouw adviseur om contact met ons of een service provider op te nemen om de mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken.

De keuze voor een adviseur is een persoonlijke keuze. Wij kunnen jou daar dan ook geen advies in geven of een voorkeur over uitspreken. Wel werken wij met de ene adviseur intensiever samen dan met de andere. De adviseurs waar wij het meest mee samenwerken, kun je terugvinden op onze “Zoek adviseur pagina”.


Vragen over de taxatie

In principe accepteren wij uitsluitend taxatierapporten van taxateurs die bij ons zijn aangesloten. In uitzonderlijke gevallen kunnen we taxatierapporten toestaan van taxateurs die niet bij ons zijn aangesloten. In dat geval kan jouw adviseur dat bij ons voorleggen.

Ja, dat mag mits jouw taxateur ook bij SolidBriQ is aangesloten en het tenminste 10 panden betreft (uitsluitend voor verhuurde woningen). De taxateur kan de overige voorwaarden waaraan de portefeuille taxatie moet voldoen rechtstreeks opvragen bij SolidBriQ.

In principe staan wij alleen een volledig taxatierapport toe dat niet ouder is dan 6 maanden in geval van verhuurde woningen (BTL) en 3 maanden in geval van commercieel vastgoed (CRE). In sommige gevallen kunnen we wel een update van een bestaand taxatierapport toestaan. Dat is echter sterk afhankelijk van o.a. de kwaliteit van het oude taxatierapport en de marktomstandigheden van dit moment.

Wij hebben alleen een nieuw taxatierapport nodig wanneer de rentevaste periode is verlopen en wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een aanzienlijke negatieve waardeontwikkeling van het onderpand (en er sprake is van een toegenomen risico).

Een taxatierapport is een document waarin een door SolidBriQ erkende taxateur de waarde van het onderpand vaststelt volgens door SolidBriQ voorgeschreven taxatierichtlijnen.

In Nederland gelden er bepaalde minimale eisen waaraan een sociale huurwoning of een kamerverhuurpand aan moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in de WWS-puntenhuur berekening. Als verhuurder geldt er dus per sociale woning of kamerverhuurpand een maximale huur die afhankelijk is van het pand. Om te bepalen met welk huurbedrag wij rekening houden hanteren wij de laagste van de WWS-puntenhuur, markthuur en contractuele huur.

In de basis geeft de klant de opdracht en draagt de kosten


Vragen over je hypotheekaanvraag

Nee, SolidBriQ financiert alleen in Nederland. Ook financieren wij niet in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nee, SolidBriQ financiert geen panden die zijn bezwaard met het recht van vruchtgebruik.

Het is mogelijk om een recreatiewoning bij SolidBriQ te financieren. Deze aanvragen worden wel altijd door ons apart behandeld. De belangrijkste uitgangspunten die wij hanteren zijn:

 • De woning dien aard en nagelvast, opgetrokken uit steen te zijn en op eigen grond te staan (geen chalets)
 • Maximale hoofdsom per woning bedraagt € 150.000 met een maximum van 60% van de marktwaarde

 • De taxateur wordt door SolidBriQ bepaald

Nee, SolidBriQ kijkt niet naar inkomen uit dienstverband. De huurinkomsten moeten de volledige lasten van de hypotheek kunnen dragen. Wel vragen wij bij nieuwe klanten altijd een aangifte IB op. Dit doen we om de professionaliteit van de aanvrager te bepalen.

Wanneer wij een renteaanbod uitbrengen, staat de rente voor 90 dagen vast. Je hebt gerekend vanaf die datum dus 90 dagen om de hypotheek te passeren bij de notaris. Maar let op: hou er wel rekening mee dat wij ook tijd nodig hebben om documenten te verwerken en gelden naar de notaris te versturen.

Een taxatierapport van een verhuurde woning (BTL) mag maximaal 6 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.
Een taxarapport van commercieel (CRE) verhuurd vastgoed mag maximaal 3 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.

Dat hangt af van heel veel factoren. Allereerst is de omvang en complexiteit van de aanvraag van belang. Een aanvraag met veel onderpanden en een complexe structuur duurt nu eenmaal langer om te behandelen dan een aanvraag met 1 onderpand en 1 privé persoon als aanvrager. Daarnaast is het belangrijk hoe snel het proces wordt doorlopen. Worden alle gevraagde documenten direct en in 1x correct aangeleverd? En zijn wij in staat om het dossier na ontvangst van de documenten direct op te pakken? Dan kan een dossier binnen een paar dagen bij de notaris liggen.

Ja, dat is mogelijk. De SolidBriQ verhuurhypotheek is ook geschikt voor sociale huurwoningen. In het taxatierapport zal bij de waardering van de woning rekening gehouden moeten worden met de huur die gebaseerd is op het woningwaarderingsstelsel; de zogenaamde ‘puntenhuur’.

Ja, dat is mogelijk, gemaximeerd op 10 personen, bedrijven, eigenaren en aandeelhouders.

Bij SolidBriQ kun je met maximaal 10 verschillende personen, bedrijven, eigenaren of aandeelhouders een hypotheek aanvragen.

SolidBriQ houdt rekening met beide huurcijfers in haar ICR berekening. De ICR berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen. In geval van de WWS puntenhuur mag de te betalen rente niet meer zijn dan de puntenhuur gedeeld door 1,25. Voor de contractuele huur geldt dat de verhouding minimaal 1,50 moet zijn.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een hypotheek van SolidBriQ. Dat komt omdat wij alleen bedrijven en “Professionals” financieren. Onder Professionals verstaan wij privé personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf. Wij verstrekken dus geen financiering aan Consumenten (zoals bedoelt in de Wet op het financieel toezicht, de Wft). Of je kwalificeert als Professional kun je checken bij jouw adviseur.

Hoe sneller je de benodigde informatie via jouw adviseur bij ons aanlevert, hoe sneller je een antwoord van ons kan verwachten. Meestal zorgt de taxatie voor de grootste vertraging in een dossier. Moet de taxatie nog uitgevoerd worden? Dan kun je het proces versnellen door de taxateur alvast de opdracht te verstrekken voor een taxatie. Op de pagina Adviseurs & Taxateurs kun je een lijst vinden van de taxateurs die voor ons mogen taxeren.


Vragen over onze hypotheekvoorwaarden

Als een woning nog niet verhuurd is, dan is dit geen probleem tijdens de aanvraag. De woning dient wel binnen 3 maanden na de passeerdatum te worden verhuurd. Tenzij er sprake is van een verbouwing; dan dient de woning binnen 3 maanden nadat de verbouwing is afgerond, te zijn verhuurd. Zodra de woning is verhuurd, ontvangen wij graag de getekende huurovereenkomst met de bijbehorende bijlagen van je.

Jazeker, wij financieren ook de transformatie van commercieel naar residentieel. Wel geldt dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan dat er woonbestemming van toepassing moet zijn. Of dat de omgevingsvergunning is verleend. Onder het hoofdstuk Transformatie kun je meer teruglezen over de voorwaarden. Ook jouw adviseur kan je hier meer over vertellen.

SolidBriQ financiert maximaal 85% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat of de getaxeerde leegwaarde. Welk percentage we hanteren is afhankelijk van de kwaliteit van het onderpand. Deze wordt o.a. bepaald door de courantheid en de duurzaamheid (energielabel) van het onderpand en de kansrijkheid van de regio. Ook de huurinkomsten afgezet tegen de hypotheeklasten spelen een rol bij het bepalen van de maximale verstrekking. Via de rekentool kan snel en eenvoudig een indicatie van de maximale hypotheek worden verkregen. 

€ 500.000 en maximaal 25% van de marktwaarde

€ 10.000

Wij staan in de markt bekend om een ruime verstrekking op combinatiepanden tegen gunstige tarieven. De hoogte van de hypotheek hangt af van de verhouding tussen de waarde van het commerciële deel en de waarde van de woning. Daarnaast kan ook de verhouding tussen de huurinkomsten en de hoogte van de rente en aflossing een rol spelen. Jouw adviseur kan je exact voorrekenen hoeveel wij kunnen verstrekken.

De maximale financiering bij een transformatie is afhankelijk van veel factoren. Belangrijk daarbij is o.a. jouw ervaring met grote verbouwingen. Gemiddeld gezien financieren wij maximaal 75% van de kosten (aankoop + verbouwing) met een maximum van 80% van de marktwaarde nadat de verbouwing is gerealiseerd. In principe financieren wij verbouwingen tot maximaal € 1.000.000 en tot maximaal 50% van de marktwaarde voor verbouwing. Is jouw verbouwing hoger? Laat jouw adviseur dit dan bij ons voorleggen. Soms is het toch mogelijk om een dergelijk project te financieren. Dat noemen wij maatwerk.

Dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van de locatie van het onderpand. Wij verstrekken:

 • 80% van de marktwaarde in de 17 grootste studentensteden
 • 75% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 1

 • 70% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 2

De kansrijkheid regio’s zijn gebaseerd op de postcode. Door je postcode in te voeren, kun je hier uitrekenen hoeveel de maximale verstrekking in een reguliere situatie is (niet zijnde kamerverhuur). Categorie 1 betreft de gebieden waar wij maximaal 85% van de marktwaarde verstrekken.

Allereerst is hierbij belangrijk aan wie het onderpand wordt verhuurd. Rechtstreeks aan een expat / arbeidsmigrant? Of wordt er aan een uitzend- of arbeidsbemiddelingsbureau verhuurd die op zijn beurt weer onderverhuurt aan arbeidsmigranten? In dat laatste geval is de maximale verstrekking per definitie gemaximeerd op 75% van de marktwaarde. Daarnaast gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur. Op basis van locatie verstrekken wij maximaal:

 • 80% van de marktwaarde in de 17 grootste studentensteden
 • 75% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 1

 • 70% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 2

De kansrijkheid regio’s zijn gebaseerd op de postcode. Door je postcode in te voeren, kun je hier uitrekenen hoeveel de maximale verstrekking in een reguliere situatie is (niet zijnde kamerverhuur). Categorie 1 betreft de gebieden waar wij maximaal 85% van de marktwaarde verstrekken.

Bij verhuur aan arbeidsmigranten of expats houdt SolidBriQ in principe rekening met de huur die het pand zou opleveren bij verhuur aan een regulier huishouden. Wij baseren zowel de marktwaarde als onze ICR-berekening op deze lagere huur. De ICR-berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen.

In de basis staan wij BKR coderingen niet toe. SolidBriQ controleert elke aanvrager en borgsteller bij BKR.

Onderhuur door natuurlijke personen is niet toegestaan. Onderhuur via bedrijven is wel toegestaan mits dit van tevoren duidelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan verhuur via een verhuurbemiddelingsbureau.

Boetevrij aflossen is mogelijk tot 10% van de hoofdsom per kalenderjaar. Indien een klant komt te overlijden en als gevolg daarvan meer wordt afgelost, is er ook geen boete van toepassing. Ook aan het einde van de rentevaste periode of tussentijds indien de marktrente van het vergelijkingstarief hoger is dan de rente van de hypotheek, kun je zelfs tot 100% boetevrij aflossen. De enige uitzondering hierop is gedurende de eerste drie jaar van de hypotheek. Dan is er sprake van een anti-speculatie boete. Die is bedoelt om oneigenlijk gebruik van de SolidBriQ verhuurhypotheek tegen te gaan. Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik is de aankoop van een onderpand met als doelstelling deze binnen een korte termijn weer door te verkopen.

Ja dat is mogelijk maar is wel onder voorbehoud van acceptatie. Je hoeft niet opnieuw naar de notaris, maar de opname wordt bij goedkeuring wel in een apart leningdeel geregistreerd. De kosten voor het verhogen van de hypotheek bedragen € 350.

Nee, gelden die worden vrijgemaakt bij een herfinanciering dienen altijd voor zakelijke doeleinden te worden aangewend. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitbreiden of verbeteren van je vastgoedportefeuille.

Het is niet mogelijk een financiering aan te vragen als je in het buitenland woont, met uitzondering van België. Indien de aanvrager een in Nederland gevestigde onderneming is, is het onder voorwaarden wel toegestaan dat de eigenaren/ aandeelhouders in het buitenland woonachtig zijn.

Ja, wij financieren eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Maatschappen, CV’s, en Stichtingen zijn onder voorwaarden ook toegestaan. NV’s, Verenigingen en Cooporaties financieren wij in principe niet. Bij de rechtsvormen die wij wel financieren staan de eigenaren / aandeelhouders altijd persoonlijk borg. De doelomschrijving in de KVK en in de statuten moet investeren in en exploiteren van vastgoed toestaan.

De marktwaarde van het onderpand dient door de taxateur te worden bepaald op basis van lange termijn verhuur aan een regulier huishouden. Ook voor de huurinkomsten die gebruikt worden bij de ICR-berekening wordt de huur die bij verhuur aan een regulier huishouden zou worden verkregen, als uitgangspunt genomen. De ICR-berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen.

Nee, SolidBriQ staat geen tweede recht van hypotheek achter haar eerste hypotheekrecht toe. Als je een hypotheek bij ons aanvraagt op een onderpand dat reeds belast is met een recht van eerste hypotheek dan dient deze eerst afgelost te worden alvorens wij een hypotheek vestigen. Het is wel mogelijk om de hypotheek bij SolidBriQ te verhogen als je een verhoogde inschrijving hebt genomen bij de notaris. 

Nee, SolidBriQ verstrekt geen bankgaranties.

Die keuze is aan jou. Standaard is de looptijd van je hypotheek 30 jaar, wat ook tevens de maximale looptijd is. Maar korter mag dus ook. Je kunt dus kiezen voor een looptijd van 30 jaar, maar een rentevaste periode van bijvoorbeeld 5 jaar. Je rentevaste periode en looptijd van de hypotheek zijn dus meestal niet gelijk. Alleen voor de leningdelen met een aflossingsverplichting geldt een maximale looptijd van 12 jaar.

 • Aankoop van één of meerdere bestaande onderpanden bestemd voor de commerciële verhuur,
 • Herfinanciering van verhuurde onderpanden,
 • Verbouwing/renovatie van verhuurde onderpanden,
 • Vrijmaken van liquiditeiten, dat weer aangewend wordt voor zakelijke doeleinden, of
 • Een combinatie van bovenstaande situaties.

SolidBriQ hanteert voor de berekening van de marktwaarde de laagste van de waarde in verhuurde staat en de leegwaarde. Daarbij komt het wel eens voor dat de ene waarde veel hoger is dan de andere. Wij rekenen met de laagste van de 2.

Het onderpand mag onder bepaalde voorwaarden en uitsluitend bij de UniQ hypotheek een Combinatiepand zijn, waarbij de functie deels residentieel is en deels commercieel. Dit mag, voor de volledige inzet van de maximale LTV, indien het residentiële deel minimaal 2/3de van de Marktwaarde van het totale onderpand
vertegenwoordigt.

Met een transformatie wordt normaal gesproken een verbouwing bedoeld waarbij het gebruik wijzigt, bijvoorbeeld van commercieel naar wonen of van woning naar kamerverhuur. Omdat het soms lastig bepalen is of iets nu wel of geen transformatie is, Bepaalt de omvang van de verbouwing bij SolidBriQ of er sprake is van een transformatie. Wanneer de verbouwing meer dan € 500.000 of meer dan 25% van de marktwaarde bedraagt, spreken wij van een transformatiefinanciering.

SolidBriQ kent andere voorwaarden voor projectbouw in vergelijking met zelfbouw. Daarom is het handig om te weten wat het verschil tussen deze 2 is:

 • Projectbouw: je koopt 1 of meerdere woningen / appartementen uit een nieuwbouwproject (maar niet meer dan 25%) en je bent zelf niet direct of indirect betrokken bij het nieuwbouwproject, bijvoorbeeld in de rol van eigenaar, ontwikkelaar of aannemer

 • Zelfbouw: is eigenlijk alle nieuwbouw waarbij er geen sprake is van projectbouw

Met een doorgeefregeling kun je bij overdracht van het onderpand, de koper jouw hypotheek en de daarbij behorende rente meegeven. Wanneer de rente van jouw hypotheek lager is dan de rente op dit moment in de markt, kan dat heel interessant zijn voor de koper. Jouw hypotheek is in principe dus geld waard! Bij de meeneemregeling geldt dat je jouw hypotheek van het ene onderpand naar en ander onderpand wat in jouw eigendom is, kunt verhuizen. Met behoud van de bestaande rentecondities. Door gebruik te maken van de doorgeefregeling of de meeneemregeling voorkom je ook dat je een boete moet betalen wegens vervroegde aflossing van de hypotheek! Er wordt wel altijd een volledig acceptatieproces doorlopen. Het nieuwe onderpand (bij meeneemregeling) of de nieuwe hypotheekgever (bij doorgeefregeling) moeten wel voldoen aan onze acceptatierichtlijnen. Door SolidBriQ wordt er eenmalig € 350 + 0,40% over het mee te nemen / door te geven hypotheekbedrag in rekening gebracht.

 • 6 maanden bij renovatie
 • 12 maanden bij transformatie

Verlenging looptijd bouwdepot alleen mogelijk bij transformatie en projectbouw (nieuwbouw). Neem contact met ons op voor meer informatie.

6 maanden, de looptijd van een bouwdepot bij een renovatie is niet te verlengen

12 maanden, eventueel te verlengen per 3 maanden tegen verlengingskosten (€ 350 + 0,25% van de hoofdsom)

Je kunt bij SolidBriQ standaard tot 75% LTV aflossingsvrij lenen bij de financiering van een verhuurde woning. Alles boven de 75% LTV moet lineair of annuïtair worden afgelost in 12 jaar. In geval van commercieel vastgoed geldt een maximum van 60% LTV (afhankelijk van het type vastgoed). Door het hoge aflossingsvrije percentage en lage aflossingsverplichting creëer je meer vrije cashflow voor een volgende aankoop. Natuurlijk mag meer aflossen ook.

Naast de verplichting tot een SNF-keurmerk, gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur als er meerdere arbeidsmigranten of expats in 1 onderpand worden gehuisvest. Zo moet er onder andere een kamerverhuurvergunning aanwezig zijn indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.

In de basis gelden dezelfde voorwaarden als bij normale kamerverhuur.

Er dient tenminste aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

Alle vereiste vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, moeten onherroepelijk zijn

Het bestemmingsplan moet wonen zonder beperking toestaan

– Indien van toepassing dient de aannemer te zijn geselecteerd en een afbouwgarantie af te geven

Er moet sprake zijn van een kamerverhuurvergunning in overeenstemming met het aantal huurders indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.

De huurwaarde uit het Taxatierapport wordt gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag

Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.

Mits het huurcontract minimaal nog net zo lang loopt als de gekozen rentevaste periode, nemen wij ook 1/3de deel van de commerciële huur mee in de toetsing. En zelfs als we dat deel van de commerciële huur meenemen, hanteren we nog steeds onze aantrekkelijke UniQ rentetarieven.


Vragen over onze rente

De variabele rente wordt aan het einde van elke maand opnieuw vastgesteld. We baseren ons op de 1-maands Euribor en voegen daar de vermelde opslagen aan toe om een actuele rente voor uw lening te berekenen.

Dat kan, maar SolidBriQ kan daarvoor wel kosten bij je in rekening brengen. Wij hanteren een eenmalige vergoeding van € 350 voor de verwerking, vermeerderd met een eventuele boete voor het gemis aan rente inkomsten. Hoe deze boete wordt berekend kun je teruglezen in onze algemene voorwaarden. De anti-speculatie boete is niet van toepassing bij het tussentijds wijzigen van de rente.

Ja, dat kan. Je kunt per leningdeel kiezen hoe je deze wil vorm geven. In het ene leningdeel kun je dus kiezen voor bijvoorbeeld een variabele rente en in het andere leningdeel voor 5 jaar vast. Hiermee kun je ook je risico’s beter spreiden en de hypotheek beter laten aansluiten bij jouw situatie.

 • Standaard valt een hypotheek onder de BasiQ voorwaarden en dus de BasiQ rente. In onderstaande gevallen is er sprake van een UniQ tarief:
  • Verhuur van kamers
  • Verhuur aan arbeidsmigranten
  • Verhuur aan arbeidsbemiddelings-/uitzendbureau
  • Verhuur aan woongroepen
  • Verhuur o.b.v. short-/long stay
  • Onderpand is combinatiepand
  • Onderpand is recreatiewoning
  • Onderpand is commercieel vastgoed binnen woningportefeuille
  • Aanvrager is CV, Stichting of Fonds zonder persoonlijke borgstelling
  • Aanvrager is geen Nederlands ingezetene
  • Aanvrager heeft een BKR registratie
  • Financiering boven 80% van de marktwaarde

Vragen over wijzigingen in jouw hypotheek

Eenvoudige administratieve wijzigingen zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het wijzigen van de incassorekening regel je eenvoudig zelf via het SolidBriQ klantportaal. Ben je de toegang tot je klantportaal kwijt, stuur dan een mail naar beheer@solidbriq.nl.

Een huurmutatie mag per e-mail aan ons worden doorgeven via beheer@solidbriq.nl. Graag ontvangen wij een kopie van de nieuwe huurovereenkomst, inclusief bijlagen. Indien je een kopie paspoort van een huurder meestuurt, dan willen wij deze alleen ontvangen als deze geanonimiseerd is (geen BSN-Nummer, geen Pasfoto). Dit doen we om de persoonsgegevens van uw huurders te beschermen.

Wanneer je een factuur wil laten uitbetalen uit je bouwdepot, vul dan ons declaratieformulier in, en stuur deze samen met foto’s van de gerealiseerde verbouwing en de betreffende facturen naar mutaties@solidbriq.nl. Het bouwdepotformulier kun je hier downloaden. Let op: je kunt alleen bedragen vanaf € 10.000 declareren

Ja dat is mogelijk. Per kalenderjaar mag je 10% boetevrij aflossen. Ga je meer aflossen? Dan kunnen wij een boete in rekening brengen. Er zijn 2 boetesoorten die wij hanteren: 1.) een eventuele boete voor het gemis aan rente inkomsten; hoe deze boete wordt berekend kun je teruglezen in onze algemene voorwaarden en 2.) een anti-speculatie boete wanneer er binnen 3 jaar na aangaan van de lening wordt afgelost. De hoogte van de anti-speculatie boete is 3% in het eerste jaar, 2% in het tweede jaar en 1% bij een aflossing gedurende het derde jaar.

Wanneer je een financiering hebt op meerdere onderpanden en je verkoopt één of meerdere onderpanden, dan bepaalt SolidBriQ van geval tot geval welk bedrag op de hypotheek afgelost moet worden. Dit is afhankelijk van de LTV op de resterende portefeuille. Via de notaris kan worden verzocht om een gedeeltelijk royement op de lening. Let op: aan het verlenen van een zogenaamd deelroyement zijn kosten verbonden.

Wil je een wijziging aanbrengen aan de hypotheek zelf? Bijvoorbeeld een leningnemer doorhalen op de hypotheek? Of het hypotheekbedrag verhogen?
Dan regel je dat via je adviseur. Die zal beoordelen of de wijziging mogelijk is en zal de aanvraag voor de wijziging bij ons indienen. Heb je geen adviseur? of weet je niet of een wijziging wel via een adviseur moet lopen?
Dan kun je ook even contact met ons opnemen op 085-820 00 02 of via mail op beheer@solidbriq.nl.

Ja, jij bepaalt door welke adviseur je je wilt laten adviseren en die jouw zaken voor je regelt. Dat kan dus ook voor hypotheken die je via een andere adviseur bij ons hebt afgesloten.

Ja dat kan, maar is afhankelijk van de wijziging. Wil je minder aflossen? Dan is het van belang dat de verhouding tussen de hypotheek en de actuele marktwaarde (LTV: Loan to Value) dit toelaat. De kosten voor het aanpassen van de periodieke aflossing bedragen € 350.

Ja, tussentijds verhogen kan onder voorwaarden. Dit kan door een opname te doen onder de bestaande hypothecaire inschrijving als:

 • je vooraf een hogere inschrijving hebt gedaan en er sprake is van extra financieringsruimte doordat er ten tijde van het aangaan van de hypotheek geen sprake was van een maximale financiering en/of de marktwaarde van het onderpand is gestegen, of
 • je tussentijds hebt afgelost op de hypotheek.

De totale verstrekking na de opname onder verhoogde inschrijving kan nooit meer dan 80% LTV bedragen bij verhuurde woningen en nooit meer dan 60% LTV bij commercieel vastgoed

Als er een betalingsachterstand ontstaat dan wordt jouw dossier door een andere afdeling in behandeling genomen. Deze afdeling heet de Bijzonder Beheer afdeling. Als je verwacht dat je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen in overleg met jou kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Wanneer je bent ingelogd in het SolidBriQ klantportaal, kun je daar de actuele stand van je hypotheek bij SolidBriQ bekijken, wat het rentepercentage is en hoeveel de volgende incasso bedraagt. Ook kun je hier de brieven terugvinden die we aan jou sturen. Eenvoudige administratieve wijzigingen, zoals het aanpassen van je adres, kun je ook hier doorgeven.

In de volgende gevallen brengt SolidBriQ een administratie vergoeding in rekening:

 • Wijzigen hypotheekvorm – €350
 • Wijzigen looptijd – €350
 • Wijzigen rente tijdens een rentevaste periode – €350 + boete bij lagere marktwaarde o.b.v. contante waardeberekening
 • Wijzigen zekerheden hypotheek – €350
 • Ontslag of bijzetten hoofdelijke aansprakelijkheid – €350 per ontslag of bijzetting
 • Verhuizen of doorgeven hypotheek – €350
 • Royement hypotheek – €150
 • Vergoeding bij vervroegde aflossing – mogelijk boete volgens contante waarde methode + anti-speculatie boete in eerste 3 jaar

Wat zijn de kosten wanneer ik mijn hypotheek tussentijds wil wijzigen?

In de volgende gevallen brengt SolidBriQ een administratie vergoeding in rekening:

 • Wijzigen hypotheekvorm – €350
 • Wijzigen looptijd – €350
 • Wijzigen rente tijdens een rentevaste periode – €350 + boete bij lagere marktwaarde o.b.v. contante waardeberekening
 • Wijzigen zekerheden hypotheek – €350
 • Ontslag of bijzetten hoofdelijke aansprakelijkheid – €350 per ontslag of bijzetting
 • Meenemen of doorgeven hypotheek – €350 + 0,40% over de mee te nemen of het door te geven hypotheekdeel
 • Royement hypotheek – €150

Vergoeding bij vervroegde aflossing – mogelijk boete volgens contante waarde methode + anti-speculatie boete in eerste 3 jaar

Ja, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, kan SolidBriQ de volgende kosten in rekening brengen:

 • vast bedrag van EUR 40,00, vermeerderd metvergoeding voor gemaakte achterstandskosten zoals juridische en incassokosten, vermeerderd met
de wettelijke rente voor te late betalingen over het te laat betaalde bedrag

Indien de looptijd van de hypotheek is verstreken en er is nog sprake van een openstaand saldo, dan geldt dat de hiervoor vermelde kosten worden vermeerderd met het actuele hypotheekrentetarief voor een 1-jarige rentevaste periode over het uitstaande saldo.