Deze website is eigendom van de SolidBriQ B.V. (hierna ‘SolidBriQ’). SolidBriQ is een aanbieder van hypothecaire financieringen voor overwegend verhuurde woningen. De Woningverhuurhypotheek is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. SolidBriQ staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. SolidBriQ B.V. is statutair gevestigd in Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77196511. SolidBriQ is de handelsnaam. SolidBriQ heeft kantoor en bezoekadres aan The Rise, Dr. Hub van Doorneweg 195, 5026 RE Tilburg. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en geen aanbod, advies of financiële diensten. De informatie kan daarom nooit worden gezien als een vervanging van advies van een bij SolidBriQ aangesloten onafhankelijk
adviseur. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie op deze website een beslissing neemt. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. De informatie op deze website is gericht op de Nederlandse markt. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van SolidBriQ. Door de website te bezoeken en de informatie op de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in
Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland
kunnen andere regels gelden.

Indien anderstalige versies van deze Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Werking website

De SolidBriQ kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website

Bij berekeningen op deze website zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op de bezoeker van de website en diens situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij SolidBriQ of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor niet commerciële en enkel eigen doeleinden, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van SolidBriQ in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks tussen de website van SolidBriQ en enige andere internetpagina’s, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SolidBriQ.

E-mail disclaimer

Informatie dat is opgenomen in e-mails van de SolidBriQ kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Privacy- en cookiereglement

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacy- en cookiereglement van toepassing. Deze treft u ook op onze website aan.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. SolidBriQ en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en/of de informatie die op of via de site wordt verstrekt. Het kan zo zijn dat we op de site verwijzen naar informatie van andere bedrijven of personen, onder andere via hyperlinks. Dit betekent niet dat we de producten of diensten van deze bedrijven of personen op deze website aanbevelen. Als u deze producten of diensten gebruikt, dan is dat op eigen risico. We beoordelen de inhoud van de informatie en websites van andere bedrijven of personen niet op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit. Hiervoor accepteren wij dus geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de inhoud van websites die wij niet onderhouden en die verwijzen naar onze site.
Ons privacy- en cookiereglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

SolidBriQ behoudt zich het recht voor om deze disclaimer die op het gebruik van deze website van toepassing is op elk moment zonder enige aankondiging, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Klachtenservice

SolidBriQ stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan SolidBriQ proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het SolidBriQ de kans om de service aan u en andere klanten en stakeholders te verbeteren. Dit kan via een e-mail aan info@solidbriq.nl.